Γενικοί Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο του www.perlapura.gr (στο εξής η ιστοσελίδα μας), όπου μπορείτε να βρείτε προϊόντα υπόδησης και αξεσουάρ. Το www.perlapura.gr είναι ο διαδικτυακός χώρος παρουσίασης (ιστοσελίδα) των προϊόντων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΛΤΙΖΟΓΛΟΥ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PER LA MODA Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 27, με Α.Φ.Μ. 094510430, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής «Εταιρεία»), με Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 002844201000 (μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών), Αρ. Μ.Α.Ε. 40293/001/Β/98/0439, τηλ. επικοινωνίας 2103605735, e-mail: [email protected]. Η Εταιρεία μας ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.perlapura.gr, συμμορφούμενη στις επιταγές του N. 2251/1994, σε συνδυασμό με τον Ν. 4242/2014, και την κείμενη νομοθεσία. Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας είναι ο Χαράλαμπος Γιαλτίζογλου του Σπυρίδωνος.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο τελευταίος διέπεται από τους ακόλουθους γενικούς όρους χρήσης. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας μας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβασή σας σε αυτή, καθώς και για τη χρήση της τελευταίας ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης. Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εντοπίσετε και να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης, οι οποίοι βρίσκονται σε σημείο εμφανές, με εύκολη και άμεση για εσάς πρόσβαση. Για τους λόγους αυτούς, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή των όρων αυτής.

          Συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης κάθε φορά που εισέρχεστε στον διαδικτυακό μας τόπο, καθώς οι όροι χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου, αλλά και οι εν γένει όροι συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δύνανται να τροποποιούνται από την Εταιρεία ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, πάντα τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου. Η δημιουργία νέων όρων, αλλά και η τροποποίηση ή κατάργηση των ήδη υπαρχόντων είναι δυνατή με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, και η χρήση της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι αποδέχεστε τις ως άνω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ήδη επιβεβαιωμένες από την Εταιρεία παραγγελίες, διέπονται από τους όρους που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι κριθούν ως άκυροι, δεν επέρχεται ακυρότητα των υπολοίπων.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και για τον λόγο αυτό η Εταιρεία δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των σε αυτήν παρεχομένων υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί σε συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμισή της κ.α., με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν επισκέπτες και τρίτοι φορείς από τον νόμο ή από σύμβαση με την Εταιρεία.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σας εφιστούμε την προσοχή, καθώς η Εταιρεία μας, λόγω της φύσης του διαδικτύου και του όγκου πληροφοριών που μεταδίδονται σε αυτό, δεν φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτα μέρη στην ιστοσελίδα μας και σε κάθε σχετικό με αυτή μέσο. Η Εταιρεία μας φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες, που η ίδια δημοσιεύει με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα www.perlapura.gr, εφόσον έχει νομική υποχρέωση προς παροχή ακριβούς, ασφαλούς περιεχομένου που τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, επιφυλασσόμενη τυχόν σφάλματα και παραλείψεις ήσσονος σημασίας, όπως για παράδειγμα τυπογραφικά λάθη ή παρόμοια σφάλματα. Παρά ταύτα, σας γνωρίζουμε ότι διενεργούμε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες ελέγχου ως προς το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να περιλαμβάνει διαφημίσεις στην ιστοσελίδα www.perlapura.gr, με την μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), συνδέσμων υπερκειμένου σε κείμενο (text links), πλαισίων (frames), καθώς και με κάθε άλλο μέσο που κρίνεται πρόσφορο, χωρίς να επηρεάζεται η αγοραστική σας εμπειρία. Ρητώς αποποιούμαστε της ευθύνης ως προς το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων, όπου οι ανωτέρω διαφημίσεις παραπέμπουν καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που τυχόν προσφέρουν. Στα πλαίσια της χρηστής και εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και του συμπεριλαμβανομένου σε αυτήν ηλεκτρονικού καταστήματος, ενεργούμε σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, απέχοντας από αθέμιτες, παραπλανητικές ή καταχρηστικές συναλλακτικές πρακτικές, με σκοπό να σας παρέχουμε κατά τη χρήση της παρούσας ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και φιλική εξυπηρέτηση.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, κύριο μέλημά μας αποτελεί η ασφάλειά σας. Όλες οι συναλλαγές με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και κάθε επιπλέον παρεχόμενη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπηρεσία ελέγχονται και προστατεύονται από εξειδικευμένα προγράμματα εναντίον της μετάδοσης ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν σφάλματα και ελλείψεις κατά τη λειτουργία των ως άνω προγραμμάτων προστασίας. Για την περαιτέρω εξασφάλισή σας από τον κίνδυνο παρεμβολής κακόβουλου λογισμικού, προτείνεται κατά την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και σε και σε κάθε διαδικτυακό τόπο εν γένει, η χρήση λογισμικoύ προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς (antivirus software).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, κατά τη χρήση αυτής, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με κάθε σχετική διάταξη της Εθνικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και με κάθε σχετική διάταξη Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος εφαρμόζεται στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η άσκηση των δικαιωμάτων τους οφείλει να γίνεται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό των δικαιωμάτων τους (άρθρο 281 Α.Κ.).

Επιπλέον, οι επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.perlapura.gr υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους λοιπούς χρήστες και τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας. Στα πλαίσια αυτά, απαγορεύονται να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέσα αλληλεπίδρασης του ιστοχώρου αυτού, καθώς και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τους χώρους συζήτησης (chat rooms, fora), τα συνδεδεμένα με τους ανωτέρω ιστοτόπους ή την Εταιρεία μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, facebook κ.ά.) για τη με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση (μέσω αναρτήσεων, σχολίων, δημοσιεύσεων, μηνυμάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.ά.) περιεχομένου παράνομου, αθέμιτου ή καταχρηστικού. Απαγορεύεται ακόμα οι χρήστες να προβαίνουν στην διάδοση υλικού ψευδούς ή παραπλανητικού, προσβλητικού, υβριστικού, βλαπτικού, παρενοχλητικού, εκβιαστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, πορνογραφικού και εν γένει αντίθετου στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και να υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette).

 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΗΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας www.perlapura.gr, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, λογοτύπων, γραφικών, λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, κ.ά, προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου οι τελευταίες εφαρμόζονται, εξαιρουμένης της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων της οποίας η Εταιρεία μας νομίμως κάνει χρήση. Αντίστοιχα, ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα και τίτλους τόσο της Εταιρείας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.perlapura.gr, όσο και των προβαλλόμενων σε αυτό προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού (Ν.146/1914), ενώ ως προς τα νομίμως κατοχυρωθέντα εμπορικά σήματα εφαρμόζεται η περί σημάτων ισχύουσα νομοθεσία. Στον παρόντα διαδικτυακό χώρο εφαρμόζονται τέλος οι διατάξεις περί προστασίας των βάσεων δεδομένων στον βαθμό που η ιστοσελίδα www.perlapura.gr φέρει χαρακτηριστικά αυτών.

Απαγορεύεται και τιμωρείται κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων της προηγούμενης παραγράφου και όσων άλλων προκύψει ότι εμπίπτουν προστασίας, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Επίσης, απαγορεύεται στους επισκέπτες να κατεβάζουν (download) το περιεχόμενο της παρούσης καθώς και να το αποθηκεύουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, να το μεταφράζουν, διασκευάζουν, προσαρμόζουν ή να μετατρέπουν εν γένει, να το διανείμουν ή να το μεταδίδουν στο κοινό με την χρήση οποιουδήποτε μέσου, δωρεάν ή επ’ αμοιβής ή να εισάγουν αντίτυπα που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση των περιεχόμενων στην ιστοσελίδα μας ως άνω έργων καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού εξαιτίας των συνθηκών υπό τις οποίες τα τελευταία παρουσιάζονται.

Ειδικότερα ως προς τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται στους επισκέπτες να προβαίνουν στην αναπαραγωγή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, είτε διαρκώς είτε προσωρινά, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και στη μετατροπή αυτών, ενδεικτικά της μέσω προσαρμογής, μετάφρασής τους κ.ά. Περαιτέρω απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, αυτουσίων ή κατόπιν μετατροπής τους.

Απαγορεύεται τέλος η από οποιονδήποτε τρίτο η καταχώριση και χρήση ονόματος χώρου (domain name) που είναι όμοιο με το όνομα χώρου της παρούσας ιστοσελίδας (www.perlapura.gr), όπως αυτό έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του.

 

ΧΡΗΣΗ «COOKIES»

Για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων εντός αυτής υπηρεσιών χρησιμοποιούμε cookies. Με την αποδοχή των τελευταίων κατά την είσοδό σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μας βοηθάτε να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση και της δικής σας περιήγησης. Τα cookies αποτελούν αρχεία αναγνώρισης με τη μορφή κειμένου που αυτόματα με την αποδοχή τους εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, χωρίς να επιβαρύνουν την λειτουργία του και χωρίς να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας αρχεία ή και στο λογισμικό που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτόν. Η λειτουργία τους συνίσταται στην συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων και στην αποθήκευση αυτών στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη, με σκοπό την εκ νέου αναγνώριση αυτού κατά την επανείσοδό του στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα cookies, προκειμένου να συγκεντρώσει στατιστικά δεδομένα που βοηθούν στην αναγνώριση σας μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται μέσω αυτών η ταυτότητά σας. Με τον τρόπο αυτό, δυνάμεθα να σας παρέχουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση βασισμένη στις προσωπικές σας προτιμήσεις, ευκολότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών σας παραγγελιών και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εν γένει, μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων. Η χρήση των αρχείων «Cookies» λαμβάνει χώρα μετά από τη συγκατάθεσή σας, η οποία παρέχεται μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του προγράμματος που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στο διαδίκτυο (φυλλομετρητής ιστού /browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, και δύναται να περιοριστεί με αλλαγή των αντίστοιχων ρυθμίσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι με την απενεργοποίησή τους ιστότοποι που τα χρησιμοποιούν δύναται να μην λειτουργούν. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας αρχεία cookies ανά πάσα στιγμή. Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» από την ιστοσελίδα μας για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Στην περίπτωση που ανακύψουν διαφορές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενων όρων ή εκ πάσης φύσεως συναλλαγής και παρεχόμενης υπηρεσίας με την ιστοσελίδα www.perlapura.gr, θα εφαρμοστεί το Ελληνικό Δίκαιο, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο γέννησης της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανόνων Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων. Ενδεικτικά, μεταξύ των διαφορών που διέπονται από το ως άνω οριζόμενο ως εφαρμοστέο δίκαιο, αναφέρονται οι διαφορές που προκύπτουν από την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/1994, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παράλληλα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ενότητα των παρόντων όρων χρήσης, και για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει με την ιστοσελίδα μας, έχετε την δυνατότητα να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική επίλυση αυτής. Όλοι οι καταναλωτές, κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν εξωδικαστικώς τις διαφορές τους εκ εγχώριων ή και διασυνοριακών συναλλαγών, μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε καθοδήγηση και βοήθεια χρειαστείτε ως προς την διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας και σας συνιστούμε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να την ακολουθήσετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας στις παρεχόμενες από εμάς ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή σε κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν ανάλογα με το πρόβλημα, που έκαστος αντιμετωπίζει.